Stighter & Partners - registeraccountants

 1.  Home
 2. > Nieuws
 3. > Actueel nieuws

29-09-2016Belastingplan 2017

Belastingplan 2017

Op 20 september is het Belastingpakket 2017 gepubliceerd. Ook voor u zitten er vrijwel zeker maatregelen bij die uzelf of uw onderneming raken.

 

Inkomstenbelasting

Het belastingtarief in de derde schijf gaat van 40,4 procent dit jaar naar 40,8 procent volgend jaar. Voor de tweede schijf geldt voor mensen onder de AOW-leeftijd dezelfde tarieven. Voor AOW'ers stijgt het tarief in de tweede schijf volgend jaar met 0,5 procentpunt naar 22,9 procent.

Het kabinet stelt verder voor de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting met € 400 minder te verhogen dan eerder afgesproken. De bovengrens van de derde schijf zou volgend jaar dan € 67.072 zijn. 

Ook de arbeidskorting wordt volgens de plannen minder verhoogd dan eerder is besloten. Volgend jaar valt de maximale korting voor werkenden € 46 euro lager uit dan eerder afgesproken. Dat komt neer op € 3.223.

Ook stelt het kabinet een verhoging van € 48 euro van de algemene heffingskorting voor. Die zou volgend jaar dan maximaal € 2.254 euro zijn. Dit is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat omhoog naar € 25.000 per persoon. Dit geldt voor alle binnenlandse belastingplichtigen. Ook buitenlandse belastingplichtigen met box 3-inkomen in Nederland komen op basis van het Europese recht in aanmerking voor het heffingsvrije vermogen. Dit is beslist door het Hof van Justitie en al vastgelegd in een beleidsbesluit. Nu wordt dit recht op heffingsvrij vermogen voor buitenlandse belastingplichtigen in de wet vastgesteld.

 

Vennootschapsbelasting

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt verlengd:

 • In 2020 van € 250.000 naar € 300.000; en
  • In 2018 van € 200.000 naar € 250.000;
   • In 2021 van € 300.000 naar € 350.000.

 

Wijziging pensioen in eigen beheer

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het langverwachte wetsvoorstel voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor dga’s gepresenteerd. De plannen om dga’s hun pensioenpot fiscaal voordelig te laten afkopen waren al eerder bekend.

De in het wetsvoorstel opgenomen voorstellen met betrekking tot het pensioen in eigen beheer houden het volgende in:

a. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om nog fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (dus is het ook niet langer mogelijk om nog te doteren aan eventueel reeds in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken).

b. De dga wordt gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid geboden zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen. Deze afkoopmogelijkheid betekent het volgende:

 • De pensioenaanspraak wordt fiscaal geruisloos (zonder loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting) afgestempeld naar het niveau van de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van vennootschapsbelasting (fiscale waarde van de pensioenverplichting).
 • Het pensioen in eigen beheer kan worden afgekocht tegen de zogenoemde fiscale waarde. In 2017 hoeft over 34,5% van deze fiscale waarde niet te worden afgerekend bij een afkoop. In 2018 is de korting 25% en in 2019 19,5%. Voor de korting geldt de fiscale waarde van 31 december 2015. De aangroei van de fiscale waarde na dat moment kan ook worden afgekocht, maar daarvoor geldt geen korting.
 • Ter zake van de afkoop is geen revisierente verschuldigd.

c. De dga voor wie een afkoop geen reële optie is, wordt de mogelijkheid geboden om op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak om te zetten in een aanspraak ingevolge een zogenoemde oudedagsverplichting.

Introductie oudedagsverplichting

Die oudedagsverplichting is nieuw. Dga’s kunnen uiterlijk 31 december 2019 hun pensioenaanspraak fiscaal geruisloos afstempelen tot de balanswaarde en omzetten in een reservering. Die reservering wordt alleen nog opgerent met een wettelijk voorgeschreven percentage. Vanaf de pensioenleeftijd wordt de reserve gelijkmatig over 20 jaar uitgekeerd aan de dga. De dga mag ook al vijf jaar voor de pensioenleeftijd beginnen met uitkeren. De dga mag de oudedagsverplichting ook op elk gewenst moment inzetten om alsnog een lijfrente aan te kopen. Het kabinet verwacht dat zo'n 24% van de dga’s zijn pensioen zal omzetten in zo’n oudedagsverplichting.

Voor dga's die hier geen gebruik van kunnen of willen maken, voorziet het wetsvoorstel in andere oplossingen. Daarnaast bevat het onderhavige wetsvoorstel enige andere fiscale maatregelen die ook betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen. Een aantal van deze maatregelen draagt bij aan het vereenvoudigen van de toepassing van de belastingwetgeving en beoogt de administratieve lasten te verminderen of te voorkomen.

Partner moet toestemming geven voor afkoop

Uit het wetsvoorstel blijkt dat de partner van de dga toestemming moet geven voor de afkoop als er een partnerpensioen is. De partner kan bij de afkoop financiële compensatie eisen voor het verlies van pensioenrechten. Geeft de partner geen toestemming, dan wordt het pensioen bevroren. Dit houdt in dat er geen verdere opbouw meer plaatsvindt, maar dat de al opgebouwde rechten blijven staan. De pensioenpot wordt ook bevroren als de dga zelf niet kiest voor afkoop, maar de pensioenpot ook niet omzet in een zogenoemde oudedagsverplichting.

 

Auto

De vorig jaar gepresenteerde Autobrief II maakt deel uit van het Belastingplan 2017. De brief beschreef reeds de belangrijkste wijzigingen in autobelastingen voor de periode 2017 tot 2020 en die lijken niet gewijzigd.

Bijtelling

In de Miljoenennota wordt nog eens herhaald dat er vanaf 2017 een algemeen bijtellingspercentage van 22 procent geldt bij zakelijk gebruik van personenauto's. De enige uitzondering daarop - 4 procent bijtelling - geldt voor auto's die in het geheel geen schadelijke stoffen uitstoten, dus elektrische wagens en waterstofauto's. In de vandaag gepresenteerde nota wordt niet gerept over het overgangspercentage dat in 2017 voor semi-elektrische auto's zou gelden.

Als bijlage bij de Miljoenennota zit het wetsvoorstel dat een verlaagd belastingtarief adviseert voor de elektriciteit uit laadpalen. Door het tarief over de eerste 10.000 kWh te verlagen kunnen rijders met een elektrische auto € 1 à € 2 besparen per volle accu. Het voordeeltarief zou gelden voor de periode van 2017 tot en met 2020.

Terug naar het overzicht

Nu in de media